ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านในปง และโรงเรียนบ้านเขาโอน

^