พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

^