พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

^