พิธีมอบเกียรติบัตรงานวันครู ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2565

^