การประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานโครงการและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ผ่านระบบ eMENSCR

^