ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ปีการศึกษา 2564

^