การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานงบประมาณของสถานศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

^