การประชุมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

^