การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Online (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

^