การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Scratch

^