การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน

^