การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1
^