การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2