การประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

^