กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำลำคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

^