การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

^