งานวินัยและนิติการ

งานวินัย และนิติการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการปฏิบัตงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์  คลิกดูรายละเอียด

  * กฎหมายน่ารู้    >>คลิกรายละเอียด
         
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
         - คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ
         - พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

         - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
         - ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สพป.ตรัง เขต 2 พ.ศ. 2559
         - ประกาศ  สพป.ตรัง เขต 2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการใน สพป.ตรัง เขต 2
         - แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน สพป.ตรัง เขต 2


 ** คู่มือการดาเนินการทางวินัย  >>คลิกรายละเอียด
         
- คู่มือการดำเนินการทางวินัย
           - ขั้นตอนการการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 *** 
ปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียน >>คลิกรายละเอียด
         
- คู่มือการปฏิบัตงานการรับเรื่องร้องเรียน
          - ช่องทางปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียน
         - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
^