คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค.65) 

รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับอนุบาล - ม.6  คลิกดาวน์โหลด
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริต  คลิกดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^