ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา

   

 

นายประจักษ์ ช่างเรือ

ประธานกรรมการ

 

นายสุธี  ธุระ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ

087-2717553

นางสาวนันทวัน   แจ้งจิตร

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน

089-6661777

นางสำอาง  ทรงกิตติพิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

081-4771830

นายพรชัย   ดาบทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

081-7876314

นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

089-8715573

นายปรีชา ยอดยิ่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

080-1487274

 

นายวินิจ  อัครสุวรรณกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

089-9716050

 

นายสมคิด   ดำคง

กรรมการและเลขานุการ

081-9702575

 
 
   
th