รับนักเรียนปีการศึกษา 2560

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศ นโยบาย,แนวทาง ฯลฯ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  คลิกดาวน์โหลด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
enlightened ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
enlightened  ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
enlightened  ระกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
enlightened  ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
enlightened ประกาศ แนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559
enlightened ประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

enlightenedประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.ตรัง เขต2
enlightenedประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     องสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 2
 
    มีดังนี้

          เขตพื้นที่บริการ ของ  อำเภอกันตัง
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอรัษฎา
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอวังวิเศษ
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอสิเกา
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอห้วยยอด


 
 
   
th