หน่วยตรวจสอบภายใน

 *** คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 งานธุรการ
       - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ   คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบัญชี
       - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบัญชี   คลิกดูรายละเอียด

  กลุุ่มงานตรวจสอบการดำเนินงาน
       - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานตรวจสอบการดำเนินงาน  คลิกดูรายละเอียด

^