คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
2563 


มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 


แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับอนุบาล - ม.6  คลิกดาวน์โหลด
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริต  คลิกดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
^