คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
2563 


มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 


แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับอนุบาล - ม.6  คลิกดาวน์โหลด
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริต  คลิกดาวน์โหลด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ คลิกดูรายละเอียด
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน สพป.ตรัง  เขต 2   คลิกดูรายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ตรัง เขต 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกดูรายละเอียด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.ตรัง เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560   คลิกดูรายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพท.การศึกษาออนไลน์ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561  คลิกดูรายละเอียด
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561   คลิกดูรายละเอียด
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2561 คลิกดูรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล   คลิกดูรายละเอียด
การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   คลิกดูรายละเอียด
การขอหนังสือรับรอง   คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัตงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์  คลิกดูรายละเอียด

 
^