รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ ภาคีเค

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555
ชื่อเจ้าของโครงการ นางราตรี ผ่องแผ้ว  ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2554-2555

<<คลิกรายละเอียด>>
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^