การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ชื่อเรื่องวิจัย  :  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จ.ตรัง  
                    ปีการศึกษา 2560-2561
ชื่อผู้วิจัย  :  นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
ปีการศึกษา : 2560-2561    คลิกดูรายละเอียด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^