โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ

ชื่อเรื่องวิจัย :      การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะ
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2560 - 2561
ชื่อผู้วิจัย :          นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
ปีการศึกษา :       2560 – 2561
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^