โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

ชื่อเรื่อง   :    การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น
                    บุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์   ปีการศึกษา
                    2560 - 2561
ชื่อผู้รายงาน   :      นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
ปีที่รายงาน     :      ปีการศึกษา  2560 – 2561
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^