รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 - 2555
ผู้รายงาน นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางดี


หน่วยงาน โรงเรียนวัดบางดี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2554 – 2555

>>คลิกบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^