รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นายอดุลย์ ชูเนตร์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2555

>>คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 04 ก.พ. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^