รูปแบบการสอนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ฯ

ชื่อวิจัย  : รูปแบบการสอนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
ผู้เขียน  : นางวรมน  สาธาระกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)
ปีการศึกษา : 2562


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^