รายงานการประเมินโครงการเทิดทูนสถาบันผ่านการขับขานประสานเสียง เรียงร้อยเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านลาภูรา ปีการศึกษา 2562-2563

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเทิดทูนสถาบันผ่านการขับขานประสานเสียง
เรียงร้อยเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนบ้านลาภูรา ปีการศึกษา 2562-2563

ผู้รายงาน นายสมใจ ชูแก้ว ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาภูรา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2562-2563
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^