Knowledge

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา

30 ธ.ค. 2558 0 2,235

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ผู้ศึกษา นางนิภารัตน์ ..

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่นน้ำ เ
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่นน้ำ เ

29 ธ.ค. 2558 0 969

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่นน้ำ เล่นทราย ผู้ศึกษา นางจินทนา เหมะรักษ์ ปีการศึกษา 2557 >>คลิกรายละเอ..

รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพ
รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพ

28 ธ.ค. 2558 0 1,069

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสม เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน : นางน..

ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการ
ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการ

13 พ.ย. 2558 0 920

ชื่อเรื่อง ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถ..

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

10 พ.ย. 2558 0 1,168

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้า สุภาพร ยอแสง โรงเรียนวัดห้วยน..

การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดฝึกปรี
การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดฝึกปรี

18 ส.ค. 2558 0 842

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดฝึกปรีดาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มวิเศษว..

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โ

22 ก.ค. 2558 0 906

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะเป็นกลุ่ม

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

15 มิ.ย. 2558 0 1,019

ด้วย นางอารี ดำเกาะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง อำเภอสิเกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่..

ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ เพื่ออนุรักษ์นาฏ
ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ เพื่ออนุรักษ์นาฏ

04 มิ.ย. 2558 0 1,487

หัวข้อศึกษาค้นคว้า ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ เพื่ออนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา นางสมถ..

การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑๐๑  กลุ่มสาระการ
การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑๐๑ กลุ่มสาระการ

19 ก.พ. 2558 0 1,198

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการด
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการด

19 ก.พ. 2558 0 979

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต รายวิชา ส 21103 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโ
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโ

03 เม.ย. 2557 0 1,045

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผมเด็น อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556 ผู้รายงาน : นา..

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะป
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะป

03 เม.ย. 2557 0 2,040

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ปีการศึกษา 2555 ผู้รายงาน นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล ปีที่รายงาน 2555..

รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรมนา
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรมนา

06 ก.พ. 2557 0 1,214

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรมนำทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจ..

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

04 ก.พ. 2557 0 1,178

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2555 ผู้รายงาน นายอดุลย์ ..

^