กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.การศึกษา 2542
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พรบ.ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 2547
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558
พระราชบัญญัติลูกเสือ
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
^