กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการปกครอง
พระราชบัญญัติติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
พระราชชัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546

 

 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะยเวลาในการพิจารณาอนุญาต นั้น 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จึงประกาศกระบวนงานการบริการประชาชา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   ดังนี้
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เจต 2  คลิกรายละเอียด
1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   คลิกรายละเอียด
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ  คลิกรายละเอียด
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)  คลิกรายละเอียด
4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)   คลิกรายละเอียด
5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)  คลิกรายละเอียด
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)  คลิกรายละเอียด
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)  คลิกรายละเอียด
^