การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกใ

ด้วย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จึงกำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 -12.00 น. รุ่นที่  2 เวลา 13.00-16.30 น. คลิกหนังสือราชการ  |  สิ่งที่ส่งมาด้วย
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^