การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ด้วย จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งข้าราชาการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ี่ยวชาญ สามารถช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยกรอกใบสมัคร และคำขอมีบัตรประจำตัว วุฒิอาสาธนาคารสมอง ที่ส่งมาด้วยนี้แล้วส่งแบบประวัติคืน ที่ตู้ ปณ.49 ปทฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102 (วงเล็บมุมซองว่า "ธนาคารสมอง") หรือที่โทรสารหมายเลข 02-2816127 02-2829158 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 12 ต.ค. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^