ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021 (Virtual)

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 

        เชิญเข้าร่วมประชุม  SEAMEO Congress 2021 (Virtual) ในหัวข้อ "Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture
in the Digital Age" ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2564 ซึ่งจะจัดในรูปแบบ Virtual Conference Platform โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 


รายละเอียดของงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^