ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ทีมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม ประจำปี 2564 กรณีพิเศษ (28 ราย)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ทีมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม ประจำปี 2564 กรณีพิเศษ (28 ราย)
ให้ส่งเอกสารหลักฐานดังแนบ 


รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับเครื่องอิสริยาภรณ์

หลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาฯ


รายงานความดีความชอบประกอบการพิจารณาฯ


ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พรทิพย์  โทร.0935801011

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^