ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

รายละเอียดประกาศ ที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^