ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 
       เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^