กลุ่มบริหารงานบุคคล

*** คู่มือปฏิบัติงาน นางจำเรียง  ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานธุรการ
       - คู่มืองานรับ-ส่ง จัดทำหนังสือราชการ งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา (น.ส.พัชรินทร์ อัมพันธ์)


    -  คู่มืองานรับ-ส่ง จัดทำหนังสือราชการ (น.ส.พิศมัย ไสยสุวรรณ)


​ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
       - คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน (นางสีฟ้า ช่วยชู)


​ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
       - คู่มือบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน  (นางจำเรียง  ทองสุข)​ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
       
- คู่มืองานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (นางพรทิพย์  สมบูรณ์)


       - คู่มืองานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (นายธึระศักดิ์ กิตติคุณ)​ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
       - คู่มืองานอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง (นางราตรี หมื่นละม้าย)    


​ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
       - คู่มืองานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ (นายภูเบศ คงจันทร์)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


       - การดำเนินการตามนโนยายการบริหารทรัพยากรบุคคล  


       - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  

^