บุคลากร

ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  -

  ผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 โทร.075-272 370

รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 โทร.081-5385886

 • thumbnail

  นางอรัญญา ณ ถลาง

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 โทร.080-8765272

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ สมบูรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร.086-6895906

 • thumbnail

  นางภาวินันท์ ศรีรัตน์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ โทร.091-3857386

 • thumbnail

  นางนันทพร พลฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.098-6791928

 • thumbnail

  นางอาอัยด๊ะ ศิริวัลลภ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร.0862940587

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ คำธร

  ช่างปูน ระดับ ช 4 โทร.087-8855634

 • thumbnail

  นายวิสูตร สินไชย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 โทร.098-6702307

 • thumbnail

  นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.0840519857

 • thumbnail

  นายวิชัย จำปา

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.097-3458235

 • thumbnail

  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

  เจ้าหน้าที่ธรุการ โทร.098-0318988

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.0917900971

 • thumbnail

  นางอารมย์ สายไหม่

  แม่บ้าน โทร.0862665520

 • thumbnail

  นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

  แม่บ้าน โทร.090-4813887

 • thumbnail

  นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

  พนักงานบริการ โทร.090-2102196

 • thumbnail

  นายวีรพงศ์ วิเชียร

  พนักงานขับรถ โทร.084-3075352

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร.0895879404

 • thumbnail

  นางสุดใจ ฉูมิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0872811494

 • thumbnail

  นางเรณู ชูสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0869475349

 • thumbnail

  นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.0850238432

 • thumbnail

  นางสาววนัญญา สมาธิ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.0904946240

 • thumbnail

  นายทรงชัย ตรีภาพนาถ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร.097-0259893

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางนันทิดา รักษ์นุ้ย

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.0857864265

 • thumbnail

  นางณที สุขไชยะ

  นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ โทร.093-5802591

 • thumbnail

  นายนิวัติ สุขไชยะ

  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ โทร.081-5366320

 • thumbnail

  นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ โทร.081-9682801

 • thumbnail

  นางสมพร จันดี

  เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน โทร.0853366529

 • thumbnail

  นางสาวพิชชานันท์ นมจันทร์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 098 696 9149

 • thumbnail

  นางสาวสาริณี ไทยแก้ว

  นักวิชาการเงินและบัญชี โทร.0907011673

 • thumbnail

  นางสาววนิชา สุวรรณรักษา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.096-4597260

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางจำเรียง ทองสุข

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.0810862086

 • thumbnail

  นางสีฟ้า ช่วยชู

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ โทร.0898769857

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095-2944425

 • thumbnail

  นางราตรี หมื่นละม้าย

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ โทร.081-3703275

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ สมบูรณ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ โทร.0935801011

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน โทร.0894724624

 • thumbnail

  นายภูเบศ คงจันทร์

  นิติกรชำนาญการ โทร.093-7268933

 • thumbnail

  นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.0808694465

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุเมตตา คงสง

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โทร.0952521400

 • thumbnail

  นางจรรยา ใส้เพี้ย

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0857840385

 • thumbnail

  นายประยม แก้วจุลศรี

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0872842124

 • thumbnail

  นางณฐวรกร รักนาย

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0872788123

 • thumbnail

  นายอาฒยะ บัวเพชร

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0612425837

 • thumbnail

  นายชาญชัย เสาร์แก้ว

  ศึกษานิเทศก์ โทร.082-2824645

 • thumbnail

  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ

  ศึกษานิเทศก์ โทร.096-6847281

 • thumbnail

  นางอภิสรา เสนี

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0950423612

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0904919687

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา อุดรพันธ์

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0869458135

 • thumbnail

  นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ

  ศึกษานิเทศก์ โทร.0845084991

 • thumbnail

  นางดรุณี ชูกรณ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.089-9727409

 • thumbnail

  นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโน

  เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.0897276464

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายแสวง ศรีพะเนิน

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0884508585

 • thumbnail

  นางวัลภา จันทร์มีศรี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ โทร.0810895418

 • thumbnail

  นายสัมพันธ์ เซ่งหลี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.0819582405

 • thumbnail

  นางสาลี ชีประวัติชัย

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.0862957999

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา สมาธิ

  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ โทร.0822706989

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นายรัชพล มณีบุตร

  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน โทร.0848899679

 • thumbnail

  นางสาวนภสร อิล่อง

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ โทร.0644238414

^