บุคลากร

ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายประจักษ์ ช่างเรือ

  ผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 โทร.075-272 370

รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 โทร.081-5385886

 • thumbnail

  นางอรัญญา ณ ถลาง

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 โทร.087-5183002

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ สมบูรณ์

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางภาวินันท์ ศรีรัตน์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนันทพร พลฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ คำธร

  ช่างปูน ระดับ ช 4

 • thumbnail

  นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

 • thumbnail

  นายวิสูตร สินไชย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

 • thumbnail

  นายวิชัย จำปา

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

 • thumbnail

  นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นางอารมย์ สายไหม่

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

  เจ้าหน้าที่ธรุการ

 • thumbnail

  นายวีรพงศ์ วิเชียร

  พนักงานขับรถ

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสุดใจ ฉูมิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเรณู ชูสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางนันทิดา รักษ์นุ้ย

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางณที สุขไชยะ

  นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนิวัติ สุขไชยะ

  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสมพร จันดี

  เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสาริณี ไทยแก้ว

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาววนิชา สุวรรณรักษา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางจำเรียง ทองสุข

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสีฟ้า ช่วยชู

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางราตรี หมื่นละม้าย

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ สมบูรณ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายภูเบศ คงจันทร์

  นิติกรชำนาญการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุเมตตา คงสง

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นางจรรยา ใส้เพี้ย

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายประยม แก้วจุลศรี

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางณฐวรกร รักนาย

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายอาฒยะ บัวเพชร

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายชาญชัย เสาร์แก้ว

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางอภิสรา เสนี

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา อุดรพันธ์

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางดรุณี ชูกรณ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโน

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายแสวง ศรีพะเนิน

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางวัลภา จันทร์มีศรี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสัมพันธ์ เซ่งหลี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสำอาง ยอดทอง

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาลี ชีประวัติชัย

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา สมาธิ

  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นายรัชพล มณีบุตร

  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

^