บุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ สมบูรณ์

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางภาวินันท์ ศรีรัตน์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนันทพร พลฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ คำธร

  ช่างปูน ระดับ ช 4

 • thumbnail

  นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

 • thumbnail

  นายวิสูตร สินไชย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

 • thumbnail

  นายวิชัย จำปา

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

 • thumbnail

  นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  นางอารมย์ สายไหม่

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

  เจ้าหน้าที่ธรุการ

 • thumbnail

  นายวีรพงศ์ วิเชียร

  พนักงานขับรถ

^