บุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ สมบูรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร.086-6895906 Email chaiyut638@gmail.com

 • thumbnail

  นางสาวสอยฤทัย เกลี้ยงนิล

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 094-9949865

 • thumbnail

  นางนันทพร พลฤทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.098-6791928

 • thumbnail

  นางอาอัยด๊ะ ศิริวัลลภ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร.0862940587

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ คำธร

  ช่างปูน ระดับ ช 4 โทร.087-8855634

 • thumbnail

  นายวิสูตร สินไชย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 โทร.098-6702307

 • thumbnail

  นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.0840519857

 • thumbnail

  นายวิชัย จำปา

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.097-3458235

 • thumbnail

  นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

  เจ้าหน้าที่ธรุการ โทร.098-0318988

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ ทินประภา

  พนักงานพิมพ์ดีด โทร.0917900971

 • thumbnail

  นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

  แม่บ้าน โทร.090-4813887

 • thumbnail

  นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

  พนักงานบริการ โทร.090-2102196

 • thumbnail

  นายวีรพงศ์ วิเชียร

  พนักงานขับรถ โทร.084-3075352

^