บุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายอดิศร แก้วเซ่ง

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสุดใจ ฉูมิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

  นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเรณู ชูสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

^