รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล