กลุ่มนโยบายและแผน

*** คู่มือปฏิบัติงาน น.ส.กัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ
      - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์)


  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
     - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่)
   กลุ่มงานนโยบายและแผน
     - คู่มือปฏิบัติงานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุดใจ ฉูมิ) 


  กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
     - คู่มือปฏิบัติงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางเรณู ชูสังข์)


  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
     - คู่มือปฏิบัติการงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (น.ส.กัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า)


     - บัญชีราคาวัสดุและค่าแรง ปี 2563 (
น.ส.กัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า)


 

 

^