กลุ่มนโยบายและแผน

*** คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  งานธุรการ
      - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ    คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
     - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานนโยบายและแผน
     - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน  ลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
     - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน  คลิกดูรายละเอียด

  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
     - คู่มือปฏิบัติการงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  คลิกดูรายละเอียด
     - บัญชีราคาวัสดุและค่าแรง ปี 2563  คลิกรายละเอียด

^