การรับนักเรียน

รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
หนังสือ สพฐ.การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศฯ แนวทางฯ และคำสั่ง การรับนักเรียน 2 ปีการศึกษา 2566


รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

1.หนังสือ สพฐ. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
2.การจัดสรรโอกาสและการเกณฑ์เด็กปีการศึกษา 2566


รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

1.หนังสือ สพฐ. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
2.หนังสือ สพฐ. นโยบาย สพฐ. (ฉ2)และO-NET
3.ประกาศ กศจ.ตรัง แต่งตั้งกรรมการับนักเรียนระดับเขต64
4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน64
5.คำสั่ง จ.ตรัง ที่ ๑๙๘๕ ลว. ๒๑ พ.ค. ๖๔
6.คำสั่งศูนย์ประสานงาน ปี 64
7.ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน2564 ของ สพป.ตรัง เขต 2
8.ปฏิทินการรับนักเรียน
9.ประกาศรณรงค์ ปีการศึกษา 2564
10.ประกาศ แผนการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564
11.ประกาศ แผนการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2,3, ป.1,ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2564
12.ประกาศเขตพื้นที่บริการและแนบท้ายประกาศ
13.ประกาศโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564
14.ประกาศส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาส ปีการศึกษา 2565

15.ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)


การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 คลิกดูรายละเอียด
แผนการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2563  คลิกดูรายละเอียด
แผนการรับนักเรียน เขตพื้น ที่บริการ จำนวนนักเรียนต่อห้อง ชั้นอนบุาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2563   คลิกดูรายละเอียด
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  คลิกดูรายละเอียด
ปฏิทินการรับนักเรียน 2563  คลิกดูรายละเอียด
การรับนักเรียน
    1.คณะกรรมการระดับจังหวัด  คลิกดูรายละเอียด
    
2.คณะกรรมการระดับเขตฯ  คลิกดูรายละเอียด
    3.ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 2563  สพป.ตรัง เขต 2  คลิกดูรายละเอียด
    4.ประกาศรณณรงค์ครบทุกคน  คลิกดูรายละเอียด
    5.ประกาศแผนการรับนักเรียน อ.2,3, ป.1,ม.1 ม.4  คลิกดูรายละเอียด
    6.แผนการรับนักเรียน อนุบาล 1 (3 ปี)   คลิกดูรายละเอียด
    7.เขตพื้นที่บริการ 2563  คลิกดูรายละเอียด
    8.ประกาศ ส่งเด็ก 2564  คลิกดูรายละเอียด
    9.ประกาศจัดสรรโอกาสปี 2564  คลิกดูรายละเอียด

    

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลนักรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  คลิกดูรายละเอียด
นโยบายการรับนักเรียนปรับใหม่ (ณ วันที่ 22 ก.พ. 62)  คลิกดูรายละเอียด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  คลิกดูรายละเอียด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  คลิกดูรายละเอียด
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับกรักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกดูรายละเอียด

ปฏิทินการนักเรียน  คลิกดูรายละเอียด
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  คลิกดูรายละเอียด
แนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคนฯ  คลิกดูรายละเอียด
แผนการรับเรียน  คลิกดูรายละเอียด
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ  คลิกดูรายละเอียด
รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นป. 1 ชั้นม. 1 ,4   คลิกดูรายละเอียด
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.ห้วยยอด  คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.กันตัง  คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.สิเกา   คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.วังวิเศษ  คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.รัษฎา   คลิกดู

ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ  คลิกดูรายละเอียด
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.ห้วยยอด   คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.กันตัง   คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.สิเกา   คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.วังวิเศษ   คลิกดู
บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.รัษฎา   คลิกดู

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกรณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)  คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
แนวทางการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ.     คลิกดูรายละเอียด
ประกาศนโยบายและแนวแฏิบัติเกี่ยวกับการนักเรียน  สพป.ตรัง 2    คลิกดูรายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ  คลิกดูรายละเอียด
แผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 61  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาฯ     คลิกดูรายละเอียด
           เขตพื้นที่บริการ  อ.กันตัง     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.ห้วยยอด     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.สิเกา     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.วังวิเศษ     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.รัษฎา     คลิกดูรายละเอียด
ประกาศแนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษษภารบังคับฯ     คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมฯ     คลิกดูรายละเอียด
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561     คลิกดูรายละเอียด
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561     คลิกดูรายละเอียด
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ     คลิกดูรายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศ นโยบาย,แนวทาง ฯลฯ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  คลิกดาวน์โหลด 
   ประชากรวัยเรียน พ.ศ. 2553 แยกตามอำเภอ ดังนี้
             - อำเภอห้วยยอด    คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอกันตัง         คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอวังวิเศษ      คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอสิเกา          คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอรัษฎา         คลิกดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
enlightened ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
enlightened  ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
enlightened  ระกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
enlightened  ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
enlightened ประกาศ แนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559
enlightened ประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

enlightenedประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.ตรัง เขต2
enlightenedประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     องสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 2
 
    มีดังนี้

          เขตพื้นที่บริการ ของ  อำเภอกันตัง
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอรัษฎา
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอวังวิเศษ
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอสิเกา
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอห้วยยอด

^