schoolnews

โรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
โรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

13 ม.ค. 2564 0 704

ประกาศโรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

23 พ.ย. 2563 0 700

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ประจ าต าบล รายการ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”

22 เม.ย. 2563 0 945

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 ชื่อผู้วิจัย นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน

22 เม.ย. 2563 0 1,325

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 ผู้รายงาน นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 256

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562
รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562

22 ส.ค. 2562 0 1,051

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

02 ส.ค. 2562 0 2,488

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ณัฎฐิรา เตโชวิทวัสกุล ปีการวิจัย 2561

รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยน
รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยน

08 ธ.ค. 2560 0 1,812

รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป1ก คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ
โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ

23 พ.ย. 2560 0 2,454

โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานฯ
ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานฯ

11 พ.ย. 2560 0 2,290

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา
ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา

11 พ.ย. 2560 0 1,792

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ไ..

​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร
​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร

16 ก.ย. 2560 0 1,864

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอเนกประสงค์ ประจำงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี

11 ส.ค. 2560 0 1,672

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอเนกประสงค์ ประจำงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร
รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร

17 ก.ค. 2560 0 1,523

รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง และ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการ จัดซื้อห้องสมุด ict คลิกดูรายละเ..

^