schoolnews

​รร.บ้านแหลม ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
​รร.บ้านแหลม ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

10 พ.ย. 2559 0 1,095

รร.บ้านแหลม ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน คลิกดูรายละเอียด ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานก่อสร้าง ส้วม คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4
รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4

08 พ.ย. 2559 0 1,094

รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) - ตาราง ปปช.01 - แบบ ปร.4(ก) - แบบ ปร.5(ก) และแบบ ปร.6

บ้านหนองศรีจันทร์ห์ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สป
บ้านหนองศรีจันทร์ห์ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สป

08 พ.ย. 2559 0 1,116

บ้านหนองศรีจันทร์ห์ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเอนกประสงค์แบบ สปช..

รร.บ้านไร่ออกเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย
รร.บ้านไร่ออกเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย

08 พ.ย. 2559 0 910

รร.บ้านไร่ออกเผยแพร่ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ส้วม แบบ ปร.4 (ก) | แบบ ปร.5 (ก) | แบบ ปร.6

รร.บ้านบางพระเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ  จำนวน 2 ร
รร.บ้านบางพระเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 ร

08 พ.ย. 2559 0 856

รร.บ้านบางพระเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 1 และหลังที่ 2 คลิก..

โรงเรียนบ้านน้ำฉา ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแ
โรงเรียนบ้านน้ำฉา ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแ

07 พ.ย. 2559 0 1,043

โรงเรียนบ้านน้ำฉา ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว และห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านป่ากอ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
รร.บ้านป่ากอ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

04 พ.ย. 2559 0 940

รร.บ้านป่ากอ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียน แบบ ป.1ก และโรงอาหารงานมุงหลังคา งานทาสี งานประตูหน้าต่าง) คลิกด..

รร.บ้านคลองชีล้อม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
รร.บ้านคลองชีล้อม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

04 พ.ย. 2559 0 968

รร.บ้านคลองชีล้อม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ก ดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก แบบ ป.ป.ช.1 คลิกดูรายละเอียด ปรั..

​รร.บ้านหัวหิน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
​รร.บ้านหัวหิน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

04 พ.ย. 2559 0 1,141

รร.บ้านหัวหิน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง 1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู คลิกดูรายละเอียด 2. ก่อสร้างบ้านพักพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 คลิกดูรายละเอียด 3...

รร.บ้านต้นไทร ประกาศเผยแพร่ราคากลางการก่อสร้างส้วมฯ และปรับปรุงซ
รร.บ้านต้นไทร ประกาศเผยแพร่ราคากลางการก่อสร้างส้วมฯ และปรับปรุงซ

04 พ.ย. 2559 0 1,108

รร.บ้านต้นไทร เผยแพร่ราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 2 แบบ ป.1 ก คลิกดูรายละเอียด รร.บ้านต้นไทร เผยแพร่ราคากลาง การก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/..

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

03 พ.ย. 2559 0 1,316

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ส้วม สปช.603/29 ยกพื้นสูงและสนามบาสเกตบอลฯ คลิกดูรายละเอียด

^