รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R
                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  ณัฎฐิรา  เตโชวิทวัสกุล
ปีการศึกษา       2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^