การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
                 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียน
                 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย            ณัฎฐิรา  เตโชวิทวัสกุล
ปีการวิจัย    2561

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^