การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”

ชื่อผลงาน       การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”
                     โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562
ชื่อผู้วิจัย         นายสุวิทย์  ฤทธิ์เสนี 
                     ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง
ปีการศึกษา      ปีการศึกษา 2561 -2562        คลิกดูรายละเอียด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^